Search

מהי חובת דיווח בארה"ב ומי מחויב לה?

חובת הדיווח חלה הן על משקי בית פרטיים והן על חברות גדולות, והיא אמורה לשקף בצורה מדויקת ככל האפשר את המצב הכלכלי האמיתי של הנישומים. דיווח מלא, מפורט ומדויק הוא הבסיס להערכה נכונה של חבות המס, וחיוני לתפקודה התקין של מערכת המס כולה. מאמר זה יעסוק בהרחבה בהיבטים השונים הקשורים לחובת הדיווח בארצות הברית – הגדרתה, היקפה, אופני הדיווח הנהוגים והסנקציות החלות במקרה של הפרת הדיווח או דיווח שגוי.

 

הגדרת חובת הדיווח ומטרתה

חובת הדיווח בארצות הברית המתבססת על חוק חובת הדיווח קובעת שעל משלמי המס לדווח באופן מלא ומדויק על הכנסותיהם, רכושם ופעילותם הכלכלית לרשויות המס האמריקאיות. המטרה המרכזית של חובת הדיווח היא לאפשר לרשויות המס להעריך ולגבות בצורה נאותה את מס ההכנסה הפדרלי, מס הרווחים, מס הנכסים ויתר המיסים שחלים על משלמי המס בארצות הברית. הדיווחים על פעילותם הפיננסית משמשים כבסיס לקביעת חבות המס של הנישומים. חשיבות הדיווח נובעת גם מכך שהמס בארצות הברית מבוסס במידה רבה על דיווח עצמי, וחלק ניכר מהאחריות לדיווח מלא ומדויק מוטלת על כתפי הנישומים.

 

מי מחויב בדיווח

חובת הדיווח חלה על מספר נרחב של בעלי הכנסות, נכסים או פעילות כלכלית הקשורה לארצות הברית. להלן העיקריים שבהם:

אזרחים אמריקאים

בין אם הם מתגוררים בארצות הברית ובין אם בחו"ל, נדרשים לדווח על כל הכנסותיהם ונכסיהם ברחבי העולם.

תושבי ארצות הברית

גם מי שאינם אזרחים אמריקאים אך נחשבים תושבי ארצות הברית לצרכי מס, מחויבים בדיווח כולל על הכנסתם מכל מקור שהוא.

בעלי אזרחות כפולה

אלה בעלי אזרחות אמריקאית וגם אזרחות נוספת, נדרשים להגיש דיווח לרשויות המס בארצות הברית על כל הכנסותיהם בעולם.

זרים בארצות הברית

זרים השוהים או עובדים בארצות הברית, אף שאינם אזרחים, מחויבים בדיווח ותשלום מס על פי החוק בארצות הברית.

 

על מה חלה חובת הדיווח

הדיווח לרשויות המס בארצות הברית כולל את המידע הבא:

הכנסה

כל סוגי ההכנסות חייבים בדיווח, בין אם משכר עבודה, עסקים, השקעות, ריבית, דיבידנדים או מכל מקור אחר. חובת הדיווח חלה על כל ההכנסות בכל מקום בעולם.

רכוש ונכסים

יש לדווח על נדל"ן, חשבונות בנק, השקעות, יצירות אמנות, כלי שיט או כלי טיס בבעלות אמריקאים, הן בארצות הברית והן בחו"ל.

פעילות עסקית בינ"ל

חברות אמריקאיות ואזרחים אמריקאים המנהלים עסקים מחוץ לארצות הברית מחויבים בדיווח לרשויות המס על הפעילות והרווחים מחוץ לארצות הברית.

מתנות ותרומות

לאחר מכסה מסוימת, יש לדווח גם על מתנות כספיות או רכוש שניתן או התקבל. תרומות לצדקה לאחר מכסה, דורשות אף הן דיווח.

 

אופן הדיווח ולוחות הזמנים

עיקר הדיווח לרשויות המס בארצות הברית נעשה באמצעות הגשת טפסי מס ההכנסה השנתיים. טפסים אלה כוללים דיווח מפורט ומקיף של ההכנסות, הרכוש, הנכסים ושאר הפעילות הפיננסית באותה שנת מס. יחד עם זאת, קיימים דיווחים תקופתיים נוספים כגון דיווחים רבעוניים של חברות, דיווחי מע"מ וניכויים במקור, וכדומה. כמו כן ישנן דרישות דיווח הקשורות לאירועים מסוימים כגון מכירת נדל"ן, פתיחת חברה או ירושה. ככלל, יש להקפיד מאוד על לוחות הזמנים להגשת הדיווחים. איחור בהגשת הדיווח משמעו חיוב אוטומטי בקנסות כבדים וריבית פיגורים, שעולים במהירות ככל שעובר הזמן.

רכוש ונכסים

אולי תאהבו גם את